BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930155281601  การตัดเย็บชุดผ้าพื้นเมือง 1 24 0
2 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 7 149 117
3 0930157330401  การทำขนมไทย 42 900 168
4 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 3 60 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1 20 37
6 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 2 46 0