BIG DATA logo image
ชื่อหลักสูตร ร้อยละผล
การดำเนินการ
แผนการ
ปฏิบัติการ
ผลการดำเนินการ #
รุ่น คน รุ่น ผู้เข้า ผู้จบ
ช่างอเนกประสงค์
89.09%
1,077 23,276 604 11,598 10,333

ชื่อหลักสูตร ร้อยละผล
การดำเนินการ
แผนการ
ปฏิบัติการ
ผลการดำเนินการ #
รุ่น คน รุ่น ผู้เข้า ผู้จบ
ฝึกทักษะเพิ่มเติม
93.96%
18,509 390,033 12,865 270,109 253,807  
การทำขนมไทย
95.71%
1,631 35,005 650 9,626 9,213
การประกอบอาหารไทย
94.62%
542 11,064 227 3,512 3,323
การทำศิลปประดิษฐ์
92.30%
686 14,250 179 2,247 2,074
การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร
93.11%
135 2,855 88 1,219 1,135
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
96.73%
176 3,622 64 826 799
การตัดเย็บเสื้อผ้า
93.79%
140 2,813 58 628 589
การทำขนมเบเกอรี่
94.17%
149 3,130 48 755 711
การจักสาน
95.79%
167 3,334 42 261 250
การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร
96.78%
118 2,533 38 621 601
การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง
96.80%
76 1,532 37 344 333
การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน
88.03%
52 1,061 29 401 353
การแปรรูปเนื้อสัตว์
98.79%
43 833 24 331 327
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
96.43%
33 613 24 224 216
การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว
99.48%
42 929 24 193 192
การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก
85.64%
43 938 22 181 155
การแต่งผมสุภาพบุรุษ
87.50%
61 1,283 14 32 28
การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน
93.92%
83 1,666 13 181 170
การมัดหมี่ไหมและการทอผ้า
100.00%
42 890 10 46 46
การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น
100.00%
45 959 11 52 52
การค้าขายสินค้าออนไลน์
88.52%
52 1,095 11 61 54
การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ
90.67%
18 360 7 150 136
การแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
94.57%
28 495 7 129 122
การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้
21 436 6 0 0
การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า
100.00%
19 361 5 20 20
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
21 440 6 0 0
การตัดเย็บชุดผ้าพื้นเมือง
2 45 4 0 0
การก่อสร้างอาคารไม้
18 380 4 0 0
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
100.00%
6 103 4 22 22
ศิลปะการตกแต่งผ้าไทย
0 0 3 0 0
การเชื่อมซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตร
4 86 3 0 0
การประกอบอาชีพเพื่อสุขภาพ
15 324 3 0 0
การปักลวดลายบนผืนผ้า
0 0 2 0 0
การประกอบอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
7 150 2 0 0
การกรีดยางพารา
13 260 1 0 0
การทำเตาปูนประหยัดพลังงาน
0 0 0 0 0  
การปั้นกระถางปูนซีเมนต์
0 0 0 0 0  
การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรฝึกอบรม
0 0 0 0 0  
ระบบโซล่าเซลล์ไทยแลนด์ 4.0
0 0 0 0 0  
การทำมุ้งลวด
0 0 0 0 0  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์การเย็บผ้าห่ม
0 0 0 0 0  
การทำผลิตภัณฑ์จากโลหะ
0 0 0 0 0  
การประกอบและดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
0 0 0 0 0  
การทำเครื่องประดับด้วยจิวเวอร์รี่เซรามิก
0 0 0 0 0  
เจ้าบ้านที่ดี
0 0 0 0 0  
การขับรถฟอล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
1 25 0 0 0  
การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม
0 0 0 0 0  
การต่อยอดเกษตร ทฤษฎีใหม่
0 0 0 0 0  
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
1 10 0 0 0  
การบำรุงรักษาและการล่องแพอย่างปลอดภัย
0 0 0 0 0  
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
0 0 0 0 0  
การติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์
0 0 0 0 0  
ภาษาจีนเพื่อการทำงาน
2 48 0 0 0  
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
0 0 0 0 0  
การทำผลิตภัณฑ์จากหนังด้วยมือ
0 0 0 0 0  
การเจียระไนพลอย
0 0 0 0 0  
การเย็บจักรอุตสาหกรรม
0 0 0 0 0  
เครื่องปั้นดินเผาเซรามิกส์
1 20 0 0 0  
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
8 125 0 0 0