BIG DATA logo image


ภูมิภาค หน่วยงาน จำนวน
หมู่บ้าน
ช่างอเนกประสงค์ ฝึกทักษะเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น
จำนวนผู้แจ้ง ผลการดำเนินการ(คน) จำนวนผู้แจ้ง ผลการดำเนินการ(คน) จำนวนผู้แจ้ง ผลการดำเนินการ(คน)
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ     รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ     รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
ภาคกลาง  กรุงเทพมหานคร 2,066 220 4 40 37 14,221 395 5,591 5,486 14,441 399 5,631 5,523
ภาคตะวันออก  จันทบุรี 767 44 2 27 27 2,106 94 1,886 1,847 2,150 96 1,913 1,874
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กาฬสินธุ์ 1,634 563 7 143 143 6,293 241 5,103 4,739 6,856 248 5,246 4,882
ภาคเหนือ  กำแพงเพชร 984 62 2 42 38 7,038 192 4,326 4,303 7,100 194 4,368 4,341
ภาคใต้  กระบี่ 403 128 5 82 79 1,778 91 1,768 1,763 1,906 96 1,850 1,842
ภาคใต้ชายแดน  นราธิวาส 661 738 16 379 285 12,140 327 7,151 6,513 12,878 343 7,530 6,798
ภาคตะวันออก  ฉะเชิงเทรา 923 156 6 55 55 6,913 190 3,637 3,585 7,069 196 3,692 3,640
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ขอนแก่น 2,517 541 3 49 42 8,716 219 5,315 4,979 9,257 222 5,364 5,021
ภาคเหนือ  เชียงราย 1,817 441 9 180 176 7,767 294 6,231 6,190 8,208 303 6,411 6,366
ภาคกลาง  กาญจนบุรี 1,005 150 3 60 49 4,333 105 2,408 2,179 4,483 108 2,468 2,228
ภาคใต้  ชุมพร 797 126 2 28 24 1,993 68 1,195 1,195 2,119 70 1,223 1,219
ภาคใต้ชายแดน  ปัตตานี 680 130 6 81 77 3,527 150 2,855 2,851 3,657 156 2,936 2,928
ภาคกลาง  ชัยนาท 527 151 4 63 56 3,046 101 2,081 2,000 3,197 105 2,144 2,056
ภาคตะวันออก  ชลบุรี 966 164 2 40 39 5,477 135 2,823 2,799 5,641 137 2,863 2,838
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ชัยภูมิ 1,642 454 12 237 204 8,761 328 6,908 6,794 9,215 340 7,145 6,998
ภาคเหนือ  เชียงใหม่ 2,182 732 12 215 214 11,846 353 7,076 6,912 12,578 365 7,291 7,126
ภาคใต้  ตรัง 809 60 3 67 38 1,885 82 1,839 1,610 1,945 85 1,906 1,648
ภาคใต้ชายแดน  ยะลา 447 209 6 124 87 6,973 306 6,818 6,080 7,182 312 6,942 6,167
ภาคตะวันออก  ตราด 268 38 1 11 10 1,015 41 770 724 1,053 42 781 734
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นครพนม 1,153 410 9 181 156 5,038 149 3,036 2,694 5,448 158 3,217 2,850
ภาคเหนือ  ตาก 598 79 1 20 12 4,120 171 3,799 3,240 4,199 172 3,819 3,252
ภาคกลาง  นครปฐม 1,053 24 1 24 16 2,147 97 2,148 1,828 2,171 98 2,172 1,844
ภาคใต้  นครศรีธรรมราช 1,657 661 7 123 114 4,707 161 3,274 3,253 5,368 168 3,397 3,367
ภาคใต้ชายแดน  สงขลา 1,318 999 22 393 374 7,952 288 5,874 5,807 8,951 310 6,267 6,181
ภาคกลาง  นนทบุรี 640 141 4 63 63 4,663 132 2,495 2,430 4,804 136 2,558 2,493
ภาคตะวันออก  นครนายก 434 61 1 15 15 2,419 103 2,033 2,030 2,480 104 2,048 2,045
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นครราชสีมา 3,908 1,780 15 309 261 19,565 523 11,407 10,646 21,345 538 11,716 10,907
ภาคเหนือ  นครสวรรค์ 1,535 258 14 238 232 3,347 157 2,811 2,794 3,605 171 3,049 3,026
ภาคใต้  พังงา 340 78 3 26 26 1,362 61 1,078 1,064 1,440 64 1,104 1,090
ภาคใต้ชายแดน  สตูล 299 276 10 207 195 5,969 179 4,226 3,683 6,245 189 4,433 3,878
ภาคกลาง  ปทุมธานี 847 188 4 59 43 5,603 119 2,565 2,411 5,791 123 2,624 2,454
ภาคตะวันออก  ปราจีนบุรี 731 162 6 113 112 2,468 61 1,352 1,247 2,630 67 1,465 1,359
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  บึงกาฬ 617 245 11 209 207 2,609 87 1,689 1,672 2,854 98 1,898 1,879
ภาคเหนือ  น่าน 921 475 10 224 187 4,753 157 3,674 3,279 5,228 167 3,898 3,466
ภาคใต้  พัทลุง 715 90 1 16 15 3,767 113 2,333 2,321 3,857 114 2,349 2,336
ภาคตะวันออก  ระยอง 548 119 5 75 73 1,808 54 1,168 1,168 1,927 59 1,243 1,241
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  บุรีรัมย์ 2,584 222 8 153 152 7,048 279 5,847 5,373 7,270 287 6,000 5,525
ภาคเหนือ  พะเยา 820 288 17 342 340 5,040 212 4,632 4,632 5,328 229 4,974 4,972
ภาคกลาง  ประจวบคีรีขันธ์ 489 89 2 29 28 2,290 60 1,198 1,066 2,379 62 1,227 1,094
ภาคใต้  ภูเก็ต 144 50 2 50 41 882 38 719 651 932 40 769 692
ภาคตะวันออก  สมุทรปราการ 580 54 1 22 14 4,776 115 2,273 2,223 4,830 116 2,295 2,237
ภาคกลาง  พระนครศรีอยุธยา 1,631 219 1 18 18 5,099 184 3,829 3,803 5,318 185 3,847 3,821
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มหาสารคาม 1,974 582 13 262 251 4,297 114 2,313 2,299 4,879 127 2,575 2,550
ภาคเหนือ  พิจิตร 936 183 4 90 72 4,808 187 4,118 3,954 4,991 191 4,208 4,026
ภาคใต้  ระนอง 198 42 2 41 20 843 35 843 654 885 37 884 674
ภาคตะวันออก  สระแก้ว 770 268 11 240 125 3,942 186 4,125 2,794 4,210 197 4,365 2,919
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มุกดาหาร 560 480 15 307 192 1,425 97 2,181 1,685 1,905 112 2,488 1,877
ภาคเหนือ  พิษณุโลก 1,112 358 7 155 128 5,398 189 4,190 3,916 5,756 196 4,345 4,044
ภาคกลาง  เพชรบุรี 742 47 2 44 39 1,247 53 1,247 1,079 1,294 55 1,291 1,118
ภาคใต้  สุราษฎร์ธานี 1,272 74 1 23 19 4,901 169 3,565 3,525 4,975 170 3,588 3,544
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ยโสธร 908 394 17 399 375 4,610 188 4,317 3,990 5,004 205 4,716 4,365
ภาคเหนือ  เพชรบูรณ์ 1,467 148 7 151 134 8,315 336 7,274 6,605 8,463 343 7,425 6,739
ภาคกลาง  ราชบุรี 1,046 207 3 77 69 3,204 145 3,215 2,915 3,411 148 3,292 2,984
ภาคกลาง  ลพบุรี 1,196 185 5 96 75 7,370 238 5,131 4,340 7,555 243 5,227 4,415
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ร้อยเอ็ด 2,466 1,005 21 411 411 4,547 143 2,754 2,753 5,552 164 3,165 3,164
ภาคเหนือ  แพร่ 726 100 2 36 36 8,995 271 5,585 5,572 9,095 273 5,621 5,608
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เลย 987 662 13 203 162 3,164 109 2,372 2,251 3,826 122 2,575 2,413
ภาคเหนือ  แม่ฮ่องสอน 421 30 2 30 27 850 42 790 783 880 44 820 810
ภาคกลาง  สมุทรสงคราม 308 78 2 42 37 618 32 764 656 696 34 806 693
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ศรีสะเกษ 2,689 1,008 34 448 446 10,165 322 6,244 6,243 11,173 356 6,692 6,689
ภาคเหนือ  ลำปาง 1,038 468 23 437 422 5,831 241 5,108 4,964 6,299 264 5,545 5,386
ภาคกลาง  สมุทรสาคร 359 79 1 18 14 1,941 50 980 951 2,020 51 998 965
ภาคกลาง  สระบุรี 1,068 123 3 69 41 3,107 159 3,617 2,550 3,230 162 3,686 2,591
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สกลนคร 1,563 516 21 456 304 6,255 205 4,463 3,510 6,771 226 4,919 3,814
ภาคเหนือ  ลำพูน 594 82 1 14 11 3,802 142 3,104 2,924 3,884 143 3,118 2,935
ภาคกลาง  สิงห์บุรี 378 60 3 50 44 1,413 56 1,268 1,211 1,473 59 1,318 1,255
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สุรินทร์ 2,154 453 11 218 218 14,841 242 5,250 5,240 15,294 253 5,468 5,458
ภาคเหนือ  สุโขทัย 866 372 6 149 118 7,742 227 5,093 4,742 8,114 233 5,242 4,860
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  หนองคาย 740 161 5 110 96 1,915 60 1,345 1,220 2,076 65 1,455 1,316
ภาคเหนือ  อุตรดิตถ์ 644 408 19 421 420 6,064 154 3,237 3,162 6,472 173 3,658 3,582
ภาคกลาง  สุพรรณบุรี 1,043 294 5 109 73 5,839 230 5,064 4,799 6,133 235 5,173 4,872
ภาคกลาง  อ่างทอง 545 87 3 59 56 2,359 86 1,849 1,746 2,446 89 1,908 1,802
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  หนองบัวลำภู 720 313 4 91 76 2,557 71 1,624 1,422 2,870 75 1,715 1,498
ภาคเหนือ  อุทัยธานี 657 41 1 20 20 2,444 90 1,910 1,830 2,485 91 1,930 1,850
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อำนาจเจริญ 638 298 12 233 208 2,701 97 1,858 1,696 2,999 109 2,091 1,904
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อุดรธานี 2,049 747 26 488 487 6,452 214 4,616 4,592 7,199 240 5,104 5,079
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อุบลราชธานี 2,880 848 39 769 733 12,811 473 9,454 9,370 13,659 512 10,223 10,103