BIG DATA logo image

ณ วันที่ 23 มกราคม 2562


หลักสูตร เป้าหมายโครงการ ผู้แจ้งความประสงค์ แผนปฏิบัติการสมัครฝึก ผู้เข้ารับการฝึก ผู้ผ่านการฝึก ร้อยละ คงเหลือ ไม่ประสงค์ฝึก ฝึกเพิ่มเติม
รวมทั้งสิ้น 625,120 436,329 413,309 281,707 264,140 64.56 68,438 95,273 9,089
ช่างอเนกประสงค์ 81,000 25,035 23,276 11,598 10,333 46.33 3,850 9,587 590
ฝึกทักษะเพิ่มเติม 544,120 411,294 390,033 270,109 253,807 65.67 55,499 85,686 8,499

ช่างอเนกประสงค์ 0
ฝึกทักษะเพิ่มเติม 0

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(ล้านบาท) 
งบประมาณ โอนจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ
2,045.2714 1,103.2393 499.5240 45.28

ผู้แจ้งความประสงค์ ขึ้นทะเบียนหางาน บรรจุงาน ร้อยละ เปลี่ยนแปลงความประสงค์ คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น 79,610 3,187 1,733 54.38 81,202 -4,779
ทำงานแบบมีนายจ้าง(ในประเทศ) 39,398 2,370 1,481 62.49 39,711 -2,683
ทำงานแบบมีนายจ้าง(ต่างประเทศ) 2,027 196 12 6.12 1,990 -159
ผู้รับงานไปทำที่บ้าน 38,185 621 240 38.65 39,501 -1,937
ดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา

สมัครงานผ่านตู้สมัครงาน
(Job Box)
เป้าหมาย บริการ คงเหลือ
  -  พร้อมให้บริการ(ตู้) 500 0 0
  -  ผลการให้บริการสมัครงาน(คน) 0
ผู้ประกันตน ก่อนดำเนินโครงการ นับจากเริ่มดำเนินการ
23 พ.ค.2561
ผลรวม
มาตรา 33 30,565 1,084 31,649
มาตรา 39 16,302 0 16,302
มาตรา 40 65,002 43,724 108,726
ผลรวม 111,869 44,808 156,677


ผู้มีรายได้น้อยที่อายุมากว่า 60 ปี ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการประกันสังคม 125,033 คน
ไม่สนใจสมัคร 44,357 คน
คงเหลือที่ต้องดำเนินการ 146,857 คน
 สถานประกอบการ (แห่ง) 0 คน
 ลูกจ้างที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คน) 44,808 คน
 ให้ความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน (คน) 281,707 คน

ตัวชี้วัด ได้บรรจุงาน เป็นผู้ประกันตน
65% ร้อยละ 54.38 ร้อยละ 28.60