BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930153100601  การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น 1 22 0
2 0930155281601  การตัดเย็บชุดผ้าพื้นเมือง 2 42 0
3 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 9 197 23
4 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 1 21 19
5 0930157330401  การทำขนมไทย 13 299 403
6 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 5 105 139
7 0930156260101  การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 1 20 0
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 3 70 23
9 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 1 25 0
10 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 1 22 0