BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930153100601  การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น 1 18 18
2 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 1 19 37
3 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 7 131 89
4 0930157330401  การทำขนมไทย 13 256 214
5 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 2 32 73
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1 16 0
7 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 1 20 20
8 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 2 26 14