BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930157330401  การทำขนมไทย 9 193 153
2 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 1 18 0
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 14 13
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 3 65 0