BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930157330401  การทำขนมไทย 5 127 25
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 25 22
3 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 1 22 0
4 0930155281201  ศิลปะการตกแต่งผ้าไทย 1 27 0