BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 1 22 0
2 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 1 21 39
3 0930157330401  การทำขนมไทย 4 86 79
4 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 2 46 78
5 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 3 63 67
6 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3 66 0
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 3 66 23
8 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 2 46 20