BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930153100601  การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น 1 18 0
2 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 1 14 18
3 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 1 18 1
4 0930157330401  การทำขนมไทย 26 548 417
5 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 1 21 0
6 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 2 41 19
7 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 1 11 0
8 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 2 30 0
9 0930157430101  การประกอบอาชีพเพื่อสุขภาพ 1 15 0
10 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 4 71 84
11 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 4 71 41