BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 1 16 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 3 64 18
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 5 92 17
4 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 1 13 13