BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 1 23 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 3 67 39
3 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 1 25 0
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 21 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 25 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1 21 16