BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930157350301  การค้าขายสินค้าออนไลน์ 1 25 0
2 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 1 16 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 14 289 217
4 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 2 48 74
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 2 46 93
6 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 2 49 0