BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930157330401  การทำขนมไทย 11 236 243
2 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 1 20 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 3 73 77
4 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 3 70 25
5 0930155281201  ศิลปะการตกแต่งผ้าไทย 1 19 0