BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930157330401  การทำขนมไทย 5 66 43
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 17 0
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 3 72 0
4 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 4 97 47
5 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 1 19 0