BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 1 23 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 3 81 63
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2 39 0