BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930157330401  การทำขนมไทย 1 21 20
2 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 1 22 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 20 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1 27 0