BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 1 20 14
2 0930157330401  การทำขนมไทย 8 174 139
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 23 36
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1 20 41
5 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 2 39 23