BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 2 2 1
2 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 1 16 18
3 0930157330401  การทำขนมไทย 21 459 339
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 5 123 122
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 21 20
6 0930157430101  การประกอบอาชีพเพื่อสุขภาพ 1 22 0
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 3 72 116
8 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 1 23 23
9 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 1 33 23