BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930157330401  การทำขนมไทย 4 91 39
2 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 1 23 20
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 20 19
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 5 122 46
5 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 1 20 20