BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930151010102  การก่อสร้างอาคารไม้ 1 20 0
2 0930153100601  การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น 1 23 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 12 299 197
4 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 2 51 0
5 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 1 21 18
6 0930155034201  การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ 1 21 0
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 20 20
8 0930157430101  การประกอบอาชีพเพื่อสุขภาพ 1 20 0
9 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 6 158 82
10 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 2 47 27
11 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 2 40 38
12 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 2 42 0