BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930155380101  การจักสาน 2 53 30
2 0930153110101  การเชื่อมซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตร 1 21 0
3 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 2 45 41
4 0930157330401  การทำขนมไทย 4 83 21
5 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 1 24 24
6 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2 38 38
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 6 136 19
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 2 45 65
9 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 4 93 71
10 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 1 20 0