BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 2 46 48
2 0930157330401  การทำขนมไทย 6 134 135
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 3 60 19
4 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 1 24 0
5 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 2 43 24