BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930157330401  การทำขนมไทย 2 46 25
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 15 326 177
3 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 1 22 0
4 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 2 45 21
5 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 2 56 0