BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930157330401  การทำขนมไทย 5 111 100
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 6 128 74
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 8 172 127
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 2 43 51
5 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 1 21 0