BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930157330401  การทำขนมไทย 1 27 70
2 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 1 22 0
3 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 1 21 20
4 0930155034201  การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ 2 47 0
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 22 22
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 24 20
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 3 69 96
8 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 2 51 86
9 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 1 26 26
10 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 1 20 30