BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930157330401  การทำขนมไทย 6 135 106
2 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 1 21 21
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2 66 20
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 2 37 53
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1 45 40
6 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 1 20 0
7 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 1 25 0