BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930157330401  การทำขนมไทย 4 74 31
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3 66 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 2 36 36
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1 22 0
5 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 1 11 57