BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930157330401  การทำขนมไทย 2 34 34
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 21 0
3 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 1 16 16
4 0930155281001  การมัดหมี่ไหมและการทอผ้า 1 19 0
5 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 1 12 0