BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930151010102  การก่อสร้างอาคารไม้ 1 13 0
2 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 1 15 13
3 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 2 33 38
4 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 1 20 0
5 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 1 20 45
6 0930157330401  การทำขนมไทย 11 245 222
7 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 1 15 0
8 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 1 22 0
9 0930156260101  การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 1 18 17
10 0930155282601  การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า 1 20 0
11 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 7 146 127
12 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 4 86 0
13 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 1 20 0
14 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 4 85 67
15 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 1 23 0
16 0930155034204  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 22 22
17 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 2 33 21