BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930155380101  การจักสาน 1 24 53
2 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 3 66 44
3 0930157330401  การทำขนมไทย 9 205 131
4 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 1 25 0
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 21 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 4 112 39
7 0930155034203  การประกอบอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน 1 17 0
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 3 61 40
9 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 2 42 42
10 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 1 23 0
11 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 1 22 0
12 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 4 92 0