BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930155380101  การจักสาน 1 22 21
2 0930157330401  การทำขนมไทย 12 252 146
3 0930156260101  การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 1 24 24
4 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 2 44 0
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 16 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 2 46 20
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 2 38 38
8 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 1 27 0
9 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 2 28 0
10 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3 65 0
11 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 1 20 15
12 0930155281201  ศิลปะการตกแต่งผ้าไทย 1 20 0