BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930157330401  การทำขนมไทย 7 144 162
2 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 1 20 20
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2 49 64
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 5 105 35
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1 23 23
6 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 1 25 0
7 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 3 60 20
8 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 1 23 0
9 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 1 21 0
10 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 3 64 46