BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 1 21 21
2 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 2 43 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 19 398 205
4 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 1 23 21
5 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 1 23 23
6 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 4 86 91
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 8 159 138
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 3 56 0
9 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 1 24 0
10 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 2 49 0
11 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 1 18 34