BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 1 19 39
2 0930157330401  การทำขนมไทย 4 93 71
3 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 2 58 0
4 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 1 17 17
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3 71 61
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 20 14
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1 27 0
8 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 2 50 65
9 0930157330303  การแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 2 53 49
10 0930155034204  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 20 0