BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 4 51 48
2 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 1 10 17
3 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 2 43 43
4 0930157330401  การทำขนมไทย 14 320 317
5 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 2 28 42
6 0930155282601  การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า 1 32 0
7 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 9 15
8 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 9 187 72
9 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 8 154 152
10 0930155031601  การปักลวดลายบนฝืนผ้า 2 34 0
11 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3 59 57
12 0930157330303  การแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 1 14 11
13 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 1 11 20
14 0930155380101  การจักสาน 4 58 22
15 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 1 22 22
16 0930155281601  การตัดเย็บชุดผ้าพื้นเมือง 1 15 0