BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 1 20 14
2 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 2 43 11
3 0930157330401  การทำขนมไทย 7 153 33
4 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 2 41 0
5 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 5 106 107
6 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 2 45 0
7 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 6 129 12