BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930153110101  การเชื่อมซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตร 1 20 0
2 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 1 24 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 8 179 116
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 20 14
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1 27 0
6 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 1 20 0
7 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 1 16 0
8 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 1 14 24