BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930153100601  การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น 1 20 0
2 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 1 21 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 13 270 61
4 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 1 20 0
5 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 1 22 0
6 0930155282601  การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า 2 41 20
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 25 0
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 2 41 0
9 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 1 21 20
10 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 1 25 0
11 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 1 21 0
12 0930155281001  การมัดหมี่ไหมและการทอผ้า 2 44 0
13 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 1 22 62