BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930155380101  การจักสาน 2 29 0
2 0930152070201  การเชื่อมไฟฟ้า 1 18 0
3 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 1 16 34
4 0930157330401  การทำขนมไทย 7 140 104
5 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 1 21 0
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1 23 61
7 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 1 26 0
8 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 2 41 64