BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 1 16 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 7 142 117
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 23 90
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 2 44 0
5 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 4 81 81