BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 1 15 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 19 395 145
3 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 1 18 0
4 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 1 20 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1 24 0
6 0930155034204  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 15 0