BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930155380101  การจักสาน 2 46 21
2 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 1 20 0
3 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 1 20 19
4 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 1 21 0
5 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 1 25 31
6 0930157330401  การทำขนมไทย 13 279 265
7 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 1 20 0
8 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 22 19
9 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 3 68 23
10 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 3 65 40
11 0930157330303  การแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 1 21 0
12 0930155281001  การมัดหมี่ไหมและการทอผ้า 2 58 21
13 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 6 108 56