BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930157330401  การทำขนมไทย 7 168 112
2 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 2 50 18
3 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 2 50 0
4 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 1 31 0
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2 49 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 25 0
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 4 90 107
8 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 2 53 0
9 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 1 14 0