BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930151010102  การก่อสร้างอาคารไม้ 1 19 0
2 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 1 20 0
3 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 3 61 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 6 111 17
5 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 1 20 20