BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 1 10 0
2 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 1 15 15
3 0930155034203  การประกอบอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน 1 12 0
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1 18 15
5 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 1 20 19
6 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 3 64 34