BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 4 82 114
2 0930157330401  การทำขนมไทย 13 276 214
3 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 1 25 25
4 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 3 43 10
5 0930155034201  การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ 2 32 0
6 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3 62 25
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 4 85 22
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 2 47 50
9 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 2 50 0
10 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3 56 43
11 0930155034204  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 10 0
12 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 1 29 49