BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930153100601  การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น 2 42 22
2 0930157350301  การค้าขายสินค้าออนไลน์ 1 20 14
3 0930155380101  การจักสาน 7 139 68
4 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 2 44 67
5 0930157330401  การทำขนมไทย 2 63 25
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 4 90 0
7 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 1 28 0
8 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 1 26 0
9 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 1 20 34