BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930151010102  การก่อสร้างอาคารไม้ 1 19 0
2 0930153100601  การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น 1 15 0
3 0930155380101  การจักสาน 11 230 19
4 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 1 20 19
5 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 2 44 0
6 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 1 18 0
7 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 1 21 21
8 0930157330401  การทำขนมไทย 22 476 289
9 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 1 21 42
10 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 1 22 40
11 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 22 22
12 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 4 69 18
13 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 10 208 65
14 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 4 87 23
15 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 4 84 59
16 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 2 50 0
17 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 7 129 50