BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930156260401  การกรีดยางพารา 1 19 0
2 0930157350301  การค้าขายสินค้าออนไลน์ 1 16 0
3 0930155380101  การจักสาน 2 40 0
4 0930152070201  การเชื่อมไฟฟ้า 2 35 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 25 518 348
6 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 1 18 0
7 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 2 27 28
8 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 1 11 0
9 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 22 0
10 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 2 33 33
11 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 7 133 186
12 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 1 15 50
13 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 1 15 15
14 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 3 53 16
15 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 14 157 123